ค่ายลูกเสือ และค่ายพัฒนาเยาวชน  กรมหารราบที่ 6  ยินดีต้อนรับ  


พันเอกธนศักดิ์ มิตรภานนท์

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6

  

 

 


โครงการค่ายลูกเสือ และค่ายพัฒนาเยาวชน
    
กรมทหารราบที่ 6  เฉลิมพระเกียรติ

  ความเป็นมา

          ในสภาพปัจจุบัน  เยาวชนไทยได้รับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติ เข้ามาหลายอย่าง ทำให้เยาวชน เหล่านั้น มีพฤติกรรม บางอย่างที่ผิดต่อธรรมเนียม ประเพณี และวัฒธรรมที่ดีของคนไทย จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสถาบัน ครอบครัว สังคม และอาจจะส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศในอนาคต ปัญหาที่สำคัญของเยาวชนอีกประการหนึ่ง คือ การแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น การแก้ปัญหาดังกล่าวทุกส่วน ทุกฝ่าย ต้องร่วมกันหาทางป้องกัน และแก้ปัญหา โดยการปลูกจิตสำนึกที่ดี สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง หนักแน่น และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน
          กรมทหารราบที่ 6  ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นประโยชน์ในกิจการลูกเสือ  ที่จะสามารถสร้างให้เยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี มีจิตใจ  ร่างกายที่เข้มแข็ง  เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปได้  จึงได้ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือ  จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือ อำเภอวารินชำราบ  และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ จัดทำโครงการค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชนขึ้น  จึงได้เสนอโครงการต่อ กองทัพภาคที่ 2 และได้รับความกรุณาจากท่าน  แม่ทัพภาคที่ 2 พลโทสนั่น มะเริงสิทธิ์  (แม่ทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้น)  ให้ดำเนินการ

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา พระชนมายุ 72 พรรษา
2.เป็นการประสานงานความร่วมมือ ระหว่างทหารกับสถาบันต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกฝัง กล่อมเกลาจิตใจ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของเด็ก และเยาวชน ต่อสถาบันทหาร ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกของความรักชาติต่อไป

 

การดำเนินการ

1. โดยทหารร่วมกับ ส่วนาราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ ร่วมกันดำเนินการ
2. งบประมาณในการดำเนินการ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่ได้ใช้งบประมาณจากส่วนราชการแต่อย่างใด ซึ่ง พล.ท. สนั่น   มะเริงสิทธิ์   มทภ.2  ในขณะนั้น  ได้กรุณาให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ ในวันที่เดินทางไปเป็นประธา่น ในพิธีเปิดค่ายลูกเสือ ( เมื่อ 11 ม.ค. 44 )  จำนวน 10,000  บาท  และต่อมาได้กรุณาสนับสนุนทรัพย์เพิ่มเติมให้แก่  หน่วย ร.6 พัน.2  นำไปดำเนินการอีก  จำนวน  100,000  บาท    

         ที่ตั้ง  :  พื้นที่ภายใน   กองพันทหารราบที่ 2  กรมทหารราบที่ 6  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   เป็นสถานที่ดำเนินการ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  3,700  ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่ ยังคงมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ และบรรยากาศเป็นธรรมชาติ

พื้นที่ภายในค่ายฯ  สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รุ่นละ  600  คน  ประกอบด้วย
1.  อาคารอำนวยการ                    จำนวน      1    หลัง
2.  อาคารอเนกประสงค์                จำนวน      1    หลัง
3.  ห้องอาบน้ำ ขนาดใหญ่            จำนวน      3    หลัง
4.  ห้องสุขา                                   จำนวน      54  ห้อง
5.  โรงพักขนาดเล็ก                       จำนวน      6    หลัง   

6. ฐานผจญภัย/สถานีทดสอบกำลังใจ    จำนวน   18   สถานี ได้แก่  
    6.1 ฐานอกไก่
    6.2 ฐานลอดอุโมงค์
    6.3 ฐานกำแพง 6 ฟุต
    6.4 ฐานทรายดูด
    6.5 ฐานลอดลวดหนาม
    6.6 ฐานแหกค่ายที่คุมขัง
    6.7 ฐานสะพานเปล
    6.8 แหกค่ายลงปล่อง
    6.9 ฐานสะพานคอมนาโด 3 เส้น (สะพานลิง)
    6.10 ฐานจูงนางลำธาร
    6.11 ฐานสะพานคอมนาโด  2  เส้น
    6.12 ฐานหน้าผาจำลอง
    6.13 ฐานตาข่ายทหารราบ
    6.14 ฐานสะพานคอมนาโด 1 เส้น
    6.15 ฐานสะพานต่างระดับ
    6.16 ฐานไกวนางนอน
    6.17 ฐานชิงช้าชารี (ทาซาน)
    6.18 ฐานสัมผัส/ดูดาว

  ลักษณะการฝึกการฝึกอบรม  การฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี  แบ่งออกเป็น  2  หลักสูตร  ได้แก่

1. หลักสูตรการฝึกอบรมและการเข้าค่ายพักแรม  2  วัน  1  คืน
2. หลักสูตรการฝึกอบรมและการเข้าค่ายพักแรม   3 วัน 2  คืน


  การดำเนินการฝึกอบรม    จัดชุดครูฝึกทำการฝึกอบรม ตามตารางกำหนดการฝึกอบรม และวิชาพิเศษ  ได้แก่

1. การเดินทางไกล
2. การปฐมพยาบาล
3. การสะกดลอย
4. การดำรงชีพในป่า
5. การอ่านแผนที่ และการใช้เข็มทิศ
6. การฝึกท่าเบื้องต้น และระเบียบแถว
7. การฝึกกายบริหาร
8. การฝึกการทดสอบกำลังใจ 18 สถานี ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน
9. การฝึกประสาท และการสัมผัสในเวลากลางคืน
10. การนันทนาการ
11. การชุมนุมรอบกองไฟ

 

       ในปีการศึกษา 2557  นี้  กรมทหารราบที่ 6  ภายใต้การนำของ
พันเอก ธนศักดิ์  มิตรภานนท์   ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 / ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ และค่ายพัฒนาเยาวชน  กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดยโสธร,  จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดร้อยเอ็ด ฯลฯ     ได้นำลูกเสือ, เนตรนารี และยุวกาชาด  เข้ารับการฝึกอบรม ณ ค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหารราบที่ 6

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมทหารราบที่ 6


กรมทหารราบที่ 6
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190


เบอร์โทร.เจ้าหน้าที่ประสานงาน

090 - 6030475
สิบเอกสหรัฐ คำแก่น

 

ร.อ.สุทิน  คำมุน
โทร. 081 - 2655251 / 080 - 4636552

หัวหน้าชุดครูฝึกค่ายลูกเสือ
และค่ายพัฒนาเยาวชน  กรมทหารราบที่ 6